Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések, érvényességi kör, fogalom-meghatározás

1. A jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „Szerződés”) foglalt rendelkezések és feltételek valamennyi szállításról és szolgáltatásról szóló egyedi szerződésre vonatkoznak, amelyet a Bechtle direct Kft. vállalkozásokkal köt.

2. Az egyedi szerződésekre kizárólag a jelen Szerződésben foglalt feltételek és rendelkezések vonatkoznak; a megrendelő eltérő vagy számunkra előnytelen feltételei akkor sem válnak a Szerződés részévé, ha ezekkel szemben nem élünk ellentmondással vagy kifogással.

3. Szerződésmódosítások vagy szerződés kiegészítések kizárólag akkor érvényesek illetve akkor lépnek hatályba, ha mindkét fél által szabályszerűen aláírásra kerülnek.

4. Tartós jogviszony esetén a feltételekben beálló változtatások a megrendelő felé minden egyes esetben írásban, a megváltoztatott feltételek megjelölésével megküldésre kerülnek és csak akkor számítanak elfogadottnak, ha a megrendelő a tartós jogviszonyt anélkül folytatja, hogy a megváltozott feltételek kézbesítésétől számított nyolc napon belül ellentmondással vagy kifogással élne a megváltoztatott feltételek tekintetében.

5. A jelen Szerződés értelmében „árucikk” minden szerződés szerint a megrendelőnek átadandó eszköz, beleértve a szoftvereket, akkor is, ha immateriális úton, pl. elektromos közvetítő eszközökön keresztül kerülnek rendelkezésre bocsátásra.

A) Ajánlattétel, az ajánlathoz szükséges dokumentumok, előzetes költségbecslés, elfogadás, ajánlat kiegészítés

1. A megrendelő ajánlatai/megrendelései akkor minősülnek általunk elfogadottnak, ha írásban visszaigazoljuk őket, vagy a szállítás, vagy a szolgáltatás teljesítésre kerül.

2. Minden egyes a megrendelőnek átadott dokumentumra, különösen adathordozóra, dokumentációra, ábrára, rajzra, számításra vonatkozóan fenntartjuk magunknak a tulajdon- és szerzői jogokat; tilos a fent felsorolt dolgokat a szerződéstől eltérő célokra felhasználni és tilos ezeket harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, ugyanakkor a fent felsorolt dolgokat a megrendelő a szerződés megszűnését vagy a felhasználási cél megvalósulását követően haladéktalanul köteles részünkre visszajuttatni. Ez a rendelkezés különösképpen vonatkozik azon dokumentumokra, amelyek „bizalmas”-ként vannak megjelölve. Jogosultak vagyunk a titoktartás hatálya alá tartozó dokumentumokat bármikor visszakövetelni, ha a megrendelő nem teljesíti titoktartási kötelezettségét.

3. A megrendelő köteles ajánlatunkat helytállóság és célszerűség szempontjából gondosan megvizsgálni. Ezen megrendelői kötelezettség különösen vonatkozik projektajánlatokra, amelyek olyan feltételezéseket tartalmaznak, amelyek számításaink és szolgáltatás leírásunk alapját képezik. Ha az ilyen feltételezések nem helyesek, arról a megrendelő társaságunkat köteles az ajánlat kézbesítését követően, még a szerződéskötést megelőzően haladéktalanul informálni abból a célból, hogy az ajánlatot a rendelkezésünkre bocsátott információ alapján korrigálni tudjuk.

4. A szerződés teljesítése céljából jogosultak vagyunk a megrendelő hozzájárulása nélkül alvállalkozókat és/vagy teljesítési segédeket megbízni.

5. Ha a megrendelő megbízása alapján költségajánlat kerül kidolgozásra, abban az esetben az ahhoz szükséges időráfordítást külön megállapodás alapján a megrendelőnek kell megtérítenie.

 

B) Az áruk vagy szolgáltatások jellege

1. Árucikkeink kizárólag vállalkozók általi használat célját szolgálják. Ha a megrendelő a tőlünk megvásárolt árucikket egy olyan felhasználó vagy egy olyan vállalkozás részére kívánja szállítani, amely szintén ilyen jellegű árucikkeket szállít felhasználók részére, a megrendelő erre a körülményre köteles írásban figyelmeztetni társaságunkat.

2. Az általunk közzétett nyilatkozatok, amelyek katalógusok, prospektusok, körlevelek, hirdetések, ábrák, reklámok és árlisták formájában jelennek meg, kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják.

3. A szállítás időpontjáig fenntartjuk magunknak a jogot a kereskedelemben szokásos technikai változtatásokra, különösen javításokra, ha ezek a termékben csak jelentéktelen változásokat eredményeznek, és nem befolyásolják a szerződés szerinti cél megvalósulását.

4. Egy termék vagy szolgáltatás jellegével vagy tartósságával kapcsolatos közlések nem jelentenek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 248. §-ában meghatározott jótállást (garanciát), kivéve, ha a jótállást (garanciát) társaságunk e tekintetben kifejezetten, írásban vállalta.

5. Amennyiben az árucikk a megrendelő szabványai szerint kerül előállításra vagy módosításra, abban az esetben külön megállapodás nélkül nem vagyunk kötelesek ezen szabványokat felülvizsgálni. A megrendelőt nem illet meg semmiféle jogosultság és nem támaszthat semminemű igényt a Bechtle direct Kft.-vel s zemben azon hibák tekintetében, amelyek ezen szabványokra, vagy a megrendelő által alkalmazott, harmadik fél által szállított hardverre vagy szoftverre vezethetőek vissza.

 

C) Kiegészítő rendelkezések a szoftverek jellegével kapcsolatban

1. A Szerződés hatálya alá tartozó szoftver, amennyiben a felek másként kifejezetten nem állapodnak meg, olyan standardszoftvert jelent, amelyet nem kizárólag a megrendelő igényei szerint állítottak elő. A felek rögzítik és elfogadják, hogy a technológia jelenlegi állása szerint lehetetlen minden felhasználási igénynek megfelelő hibátlan standardszoftvert kifejleszteni. Az előbb leírtakra tekintettel a szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő által megrendelt standardszoftver nem elégíti ki teljes mértékben a megrendelő valamennyi felhasználói igényét, különösen ideértve azt az esetet, amikor ez azért következik be, mert a megrendelő megrendelésében hibásan jelöli meg a megrendelői igényeit, az nem minősül a standardszoftver hibájának, ezzel együtt a kapcsolódó teljesítés e miatt nem minősül hibás teljesítésnek.

2. A szoftverek, amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, egy a Microsoft Windows operációs rendszer számára alkalmas változatban kerülnek szállításra.

3. Harmadik személynek minősülő gyártó standardszoftverjénél a megrendelő számára leszállítjuk a gyártó eredeti felhasználói dokumentációját. Ezt meghaladó dokumentáció szállítására nem vagyunk kötelesek. Kérés esetén a megrendelő már a szerződéskötés előtt betekintést nyerhet a szállítandó felhasználói dokumentációba. Egyébként a (felhasználói) dokumentáció online-segítségként a szoftver keretében kerül szállításra. Ha a megrendelő további írásos dokumentációt kíván, ezt a szerződéskötés előtt köteles közölni velünk. Ebben az esetben erre vonatkozóan a Bechtle direct Kft. ajánlatot tesz a megrendelő részére.

4. Ha szoftver kerül leszállításra, úgy kötelesek vagyunk a tárgykódot egy adathordozón átadni. A megrendelő nem jogosult kérni a forráskód kiadását illetve nem jogosult a forráskódhoz hozzáférni.

5. Ha kötelesek vagyunk a szoftvert telepíteni, akkor a megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges hardvert és egyéb környezetet, különösen a számítógép hálózathoz való csatlakozást, beleértve az összes kábelezést, illetve az egyéb szükséges feltételeket a telepítés előtt teljesítse, és ez által lehetővé tegye a szoftver szakszerű telepítését.

6. Amennyiben hardvert szállítunk le, és a saját vagy harmadik féltől (be)szerzett hardvert vagy szoftvert társaságunknak más eszközhöz kell illesztenie, csatlakoztatnia, illetve a hardver, a szoftver valamint más eszköz között kapcsolatot kell teremtenie, a megrendelő köteles ebből a célból megfelelő hardver és szoftverkörnyezetet biztosítani.

7. Ha olyan helyre szállítunk árucikket, ahol a munkavállalók képernyők előtt dolgoznak, társaságunk nem köteles a vonatkozó munkavédelmi előírásoknak megfelelő berendezéseket biztosítani illetve a munkavédelmi előírásokat betartani, ez kizárólag a megrendelő kötelezettségét képezi.

8. A próbaüzemek és a telepítések ideje alatt az ügyfél köteles biztosítani kompetens és szakképzett alkalmazott jelenlétét, ugyanakkor a számítógép berendezéssel való más munkálatokat szükség esetén köteles szüneteltetni. Az ügyfél minden egyes telepítés előtt saját maga köteles gondoskodni adatai biztonságáról, a Bechtle direct Kft. felelősségét e kötelezettség elmulasztásából fakadó károkért kizárja.

 

D) Felhasználói jogok

1. Ha a standardszoftver harmadik személynek minősülő gyártó által szállított eszköz, abban az esetben a harmadik személynek minősülő gyártó felhasználási feltételei érvényesek és irányadóak. A megrendelő írásbeli kérésére ezen felhasználói feltételek már a szerződéskötés előtt is a megrendelő rendelkezésére bocsáthatóak. A jelen pontban rögzített esetben a licensz szerződés közvetlenül a gyártó és a megrendelő között kerül megkötésre.

2. Amennyiben a felhasználási feltételekből a fenti bekezdés értelmében más nem következik, az alábbi felhasználási feltételek érvényesek és hatályosak.

3. A megrendelő a szoftvert időben korlátlanul, azonban nem kizárólagosan jogosult használni. A felhasználói jogok nem ruházhatóak át, a felhasználói jogok harmadik fél részére történő átengedése a megrendelő számára nem megengedett. Amennyiben hálózat-licensz (=többhely-licensz) nem kerül megvásárlásra, abban az esetben a felhasználás egyetlen számítógépen engedélyezett. Hardver cseréjekor a szoftvert az addig használt hardverről teljes egészében törölni kell. Tilos az egynél több számítógépen történő egyidejű elmentés, tárolás vagy felhasználás.

4. Hálózat-licensz esetében a felhasználói jog csak a vonatkozó egyedi szerződésben meghatározott hálózatnak a vonatkozó külön megállapodásban foglalt számítógépes munkaállomásaira vonatkozik. A megrendelő köteles minden harmadik fél általi felhasználást megakadályozni.

5. Amennyiben jogszabály kifejezetten nem teszi lehetővé, a megrendelő nem jogosult a szoftvert vagy neki átadott írásos anyagot sokszorosítani, terjeszteni, nyilvánosan hozzáférhetővé tenni, bérbe adni, megváltoztatni vagy átdolgozni.

6. Amennyiben a D/1. pontban foglaltakból más nem következik, a szoftver további átruházása, a vonatkozó egyedi szerződésben foglaltaktól eltérő célra való felhasználása vagy a szoftver kölcsönzése, valamint minden önálló felhasználás kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és az alábbi kiegészítő feltételek egyidejű fennállása esetén megengedett:

a) az eredeti adathordozó a vevő vagy a felhasználó részére átadásra kerül;

b) a vevő vagy felhasználó nevét és címét a megrendelő írásban közli a Bechtle direct Kft.-vel;

c) a vevő elfogadta a Bechtle direct Kft. szállítási- és szolgáltatási feltételeit és a harmadik személynek minősülő gyártó által gyártott standardszoftverre vonatkozó felhasználási feltételeket, és

d) a megrendelő rendszeréről és minden külső adathordozóról törölte vagy megsemmisítette a szoftver minden nála maradt másolatát vagy alkotórészét, számára semmiképpen nem maradhat fenn a szoftver vagy annak alkotóeleme felhasználásának lehetősége, amelyet a Bechtle direct Kft. felhívása alapján hitelt érdemlően igazolni köteles.

7. A fenti rendelkezések megrendelőnek felróható, jogellenes megsértése esetén a Bechtle direct Kft. jogosult más jogosultságokra és egyéb igényekre való tekintet nélkül, minden egyes jogsértés esetén 7.000.000,- HUF összegű (átalány) kártérítésre a megrendelőtől.

8. A jelen D bekezdés értelmében harmadik félnek tekintendőek azok a személyek is, amelyekben a megrendelő a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 52. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerinti minősített többséget biztosító befolyással és/vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-ának (2) bekezdése 1. pontja szerinti meghatározó befolyással és/vagy a Ptk. 685/B §-ában foglaltak szerinti többségi befolyással rendelkezik.

 

E) Árak, díjazás

1. Minden ár forintban értendő, ideértve a szállítási-, biztosítási- és valamennyi csomagolási költséget valamint a szállításkor érvényes forgalmi adó összegét is.

2. Hat hetet meghaladó szállítási határidő megállapítása vagy hat hétnél hosszabb időtartamú tartós jogviszony esetén a Bechtle direct Kft. jogosult az időközben az előállítás vagy szállítás, vagy az alkalmazott személyzet (bér- és mellékköltségek) következtében beállt költségnövekedést a megrendelőre továbbhárítani.

3. Amennyiben a felek vállalkozási szerződést kötnek egymással, - ahol Bechtle direct Kft, mint vállalkozók szerepel - és a megrendelő bármely okból kifolyólag azelőtt mondja fel a vállalkozási szerződést, hogy a vállalkozási szerződés teljesítését a Bechtle direct Kft. megkezdte volna, abban az esetben a megállapodott díjazás (vállalkozói díj) 6 %-ának megfelelő összegű átalánydíj illeti a Bechtle direct Kft.-t mint vállalkozót, ezen felül vállakozó jogosult kiszámlázni az igazoltan felmerült költségeit.

4. 4. Ha a szerződéskötést követően megállapítjuk, hogy a feltételezések, amelyek a megrendelő előzetes vizsgálatát követően, de a megrendelőt terhelő erre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredően a szerződés részévé váltak, nem helytállóak, a megrendelő köteles a megállapodotton felül egyéb tételeinket kiegészítendő bizonyos többletráfordítást megtéríteni, amennyiben a Bechtle direct Kft. kiegészítő ajánlatot nem terjeszt elő.

 

G) Fizetési feltételek

1. Amennyiben a rendelés visszaigazolásából, az egyedi szerződésből, vagy a jelen Szerződésben foglalt feltételekből más nem következik, a számlák megrendelő által történő kézhezvételét követően azonnal és levonás nélkül esedékesek.

2. Átutalás esetén a felek fizetés napján azt a napot értik, amikor a díj a szállító számláján jóváírásra kerül.

3. A felek valamennyi egyedi szerződés tekintetében az adott ügyletre vonatkozóan külön, az egyedi szerződésben rögzítik a fizetési feltételeket.

H) Beszámítási- és visszatartási jogok, átruházás, rész-szolgáltatás

1. Amennyiben a rendelés visszaigazolásából, az egyedi szerződésből, vagy a jelen Szerződésben foglalt feltételekből más nem következik, a számlák megrendelő által történő kézhezvételét követően azonnal és levonás nélkül esedékesek.

2. Beszámításra a megrendelő csak vitathatatlan és jogerősen megítélt követelések esetében jogosult. Visszatartási jogok gyakorlására a megrendelő csak ugyanazon jogviszonyból eredő vitathatatlan és jogerősen megítélt követelések esetén jogosult.

3. Kizárt a velünk szemben fennálló követelések átruházása.

4. Részszállítások, rész-szolgáltatások és ezeknek megfelelő elszámolások alkalmazására lehetőség van, amennyiben a felek a vonatkozó egyedi szerződésben az erre vonatkozó feltételekben megállapodnak. Jogosultak vagyunk résszámla kiállítására. Amennyiben résszámla nem kerül az adott részteljesítések után kiállításra, úgy a kiállított számlán a résszállítások dátumai feltüntetésre kerülnek. Ebben az esetben a számla teljesítésének dátuma a megrendelés végteljesítésének azaz az utolsó résszállításának dátuma.

 

I) Szállítás, felelősség

1. Valamennyi szállításra a disztribútor raktárából kerül sor.

2. A szállítással vagy a szállítás meghiúsulásával kapcsolatos felelősség minden esetben a szállítással megbízott személyt terheli.

3. Bechtle direct Kft. jogosult résszállításra.

 

J) A szállítással, szolgáltatások akadályoztatásával és a késedelmes átvétellel kapcsolatos fenntartások/b>

1. Mivel hardvereket és szoftvereket disztribútoroktól szerezzükk be, szállítási kötelezettségünk időben történő és szerződésszerű szállítás esetén áll fenn.

2. Szolgáltatások nyújtásának/szállítások teljesítésének akadályozása, amelyért nem tartozunk felelősséggel, a szállítási határidő meghosszabbodását vonják maguk után. Ez különösen vonatkozik a hibás vagy elmaradt önbeszállításra (lásd J/1. pont), vis maior, háború, természeti katasztrófák, közlekedési- és üzemi zavarok, korlátozott behajtás, energia- és nyersanyaghiány, hatósági intézkedések és bérharcok valamint a megrendelő együttműködési kötelezettségeinek vagy feladatainak megsértése esetére. Jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni, ha a szolgáltatás érdekkörünkön kívül eső, rajtunk kívülálló akadálya ismeretlen ideig áll fenn és a szerződés célja veszélyeztetett. Ha az akadályoztatás két hónapnál tovább tart, a megrendelő az előbbiekre való tekintettel jogosult a szerződés még nem megvalósult részétől történő elállásra. Amennyiben a megrendelőt a vonatkozó egyedi szerződés alapján a szerződés egészétől való elállási jog illeti meg, ilyen esetben jogosult az egész szerződéstől elállni.

3. Ugyancsak a szállítási határidő meghosszabbodása következik be addig, amíg a felek a szolgáltatás olyan megváltoztatásáról tárgyalnak vagy ameddig mi olyan pótajánlatot terjesztünk elő, amely ajánlattételünkben szereplő, a szerződés részévé vált, de nem helytálló feltételezések korrekciójára irányulnak.

4. Szállítási kötelezettségünk szerződésszerű teljesítése a megrendelő kötelezettségeinek határidőben történő és szerződésszerű teljesítését feltételezi.

5. 5. Amennyiben a megrendelő az árucikket nem veszi át határidőben, minden további jog fenntartása mellett a Bechtle direct Kft. jogosult arra, hogy megfelelő póthatáridőt határozzon meg, és a megrendelő részére a meghatározott, meghosszabbított póthatáridő szerint gondoskodjon a szállításról, ennek eredménytelen lejárta után pedig az eszközzel a vonatkozó egyedi szerződésben foglaltaktól eltérő módon, saját belátásunk szerint rendelkezzen. Kártérítésként bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül a megállapodott ár 10 %-ának megfelelő, forgalmi adó nélkül számított kártérítési összegre jogosult a Bechtle direct Kft. a megrendelőtől, amennyiben a megrendelőnek felróható, jogellenes magatartása következtében kár éri társaságunkat a jelen pontban körülírt megrendelői szerződésszegésből fakadóan.

 

K) Biztosíték

1. Amennyiben az egyedi szerződés megkötése után bármely okból kifolyólag kiderül, hogy díjunk megfizetése a megrendelő fizetőképessége/fizetésképtelensége miatt kockázatos, abban az esetben a megrendelő díjazásunk biztosítása céljából köteles biztosítékot nyújtani. Ha az egyedi szerződésben vállalt kötelezettségünk munkavégzés, szolgáltatás nyújtása vagy a megrendelő számára szállítandó árucikk szállítása, abban az esetben jogosultak vagyunk a megrendelőtől követelni az előállítási költségeink előzetes megtérítését, vagy választásunk szerint díjazásunk összegének 50% - 100 %-ának elő-teljesítését és a fennmaradó díj/ár vonatkozásában biztosítékot követelni a megrendelőtől.

2. Egyéb esetben díjköveteléseink teljesítésének veszélyeztetése esetén is egyoldalúan, jogszerűen jogosultak vagyunk megtagadni szolgáltatásunk nyújtását.

3. Amennyiben a felek részletfizetésről szóló megállapodást kötöttek, abban az esetben a teljes fennmaradó követelés esedékessé válik, ha a megrendelő legalább két egymást követő részlettel egészben vagy részben késedelembe esik. A haladékkal kapcsolatos megállapodások érvényüket és hatályukat vesztik, ha a megrendelő egy követelés teljesítésével késedelembe esik..

 

L) Tulajdonjog fenntartás

1. Fenntartjuk magunknak az áltanuk szállított eszközök feletti tulajdonjogot a vonatkozó szerződésben foglalt valamennyi fizetési kötelezettség megrendelő által történő maradéktalan teljesítéséig.

2. A megrendelő köteles az árucikket gondosan kezelni. A megrendelő köteles saját költségén tűz-, víz-, lopás-, vagy vandalizmuskárok ellen az árucikk egyedi szerződésben meghatározott értékének megfelelően biztosítani. Amennyiben karbantartási- és felügyeleti munkálatok szükségesek, ezeket a megrendelő saját költségén, megfelelő időben köteles elvégezni/elvégeztetni.

3. Lefoglalás vagy harmadik fél egyéb beavatkozása esetén a megrendelő haladéktalanul, írásban köteles értesíteni a Bechtle direct Kft.-t abból a célból, hogy társaságunk az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg tudja tenni.

4. 4. A megrendelő jogosult a leszállított eszközt továbbértékesíteni. Ilyen esetben a megrendelő a vonatkozó egyedi szerződés megkötésének időpontjától átenged a Bechtle direct Kft. részére minden követelést a számlavégösszeg, illetve a kapcsolódó forgalmi adó tekintetében, amely számára a továbbértékesítésből fakadóan átvevőjétől vagy harmadik féltől származik. Kérésünkre a megrendelő köteles a követelés érvényesítéséhez szükséges dokumentumok, információk Bechtle direct Kft. részére történő átadására.

 

M) Felelősségkorlátozás

1. Felelősségkorlátozás esetei

Nem felelünk képviselőink, alkalmazottaink és egyéb, a teljesítésnél igénybevett teljesítési segédeink által okozott károkért. Ez a felelősségkorlátozás nem vonatkozi.

1.1. az élet, testi épség és egészség legalább gondatlan kötelességszegés miatt bekövetkezett veszélyeztetéséből vagy sérüléséből származó károk esetére;

1.2. egyéb, súlyos gondatlanságból vagy szándékos magatartásból eredő károk esetére;

1.3. károkra, amelyek a Ptk. 248. §-a alapján általunk vállalt jótállás (garancia) kapcsán merülnek fel.

2. Szerződéskötést megelőző jogviszonyok és üzleti kapcsolatok

A jelen M bekezdésből fakadó felelősségkorlátozás kiterjed a megrendelő olyan kötelmekből eredő kárigényeire, amelyek a szerződéses tárgyalások megkezdéséből, lefolytatásából, egy szerződés előkészítéséből vagy hasonló üzleti kapcsolatokból erednek. Ha köztünk és a megrendelő között szerződéses viszony keletkezik, abban az esetben a megrendelő lemond minden társaságunkkal szemben támasztandó igényéről, követeléséről, amely az egyedi szerződés megkötésének időpontjáig ezen M bekezdésben foglaltakból származott.

3. Szerződésen kívüli (deliktuális) igények

A jelen M bekezdés a megrendelő szerződésen kívüli (deliktuális) igényeire is vonatkozik.

4. Átruházott jogból eredő követelések

Kizárt a megrendelő minden átruházott jogból eredő, ezen M bekezdésben szereplő felelősségen alapuló igénye. Átruházott igények érvényesítése során a megrendelő kizárólag akkor hivatkozhat külföldi jogra, amennyiben az igény a jelen Szerződés szerint — különösen ideértve az M bekezdésben foglaltakat — megalapozott. Kizárt az ezt meghaladó felelősség megállapítása külföldi jog szerint.

5. Felelősségkorlátozás harmadik fél javára

Amennyiben a felelősség ezen M bekezdés szerint korlátozott vagy kizárt, úgy ez a korlátozás vagy kizárás kiterjed harmadik személynek minősülő munkatársaink, alvállalkozóink, vagy a teljesítés során igénybe vett teljesítési segédeink felelősségére is.

6. Harmadik fél igényei alól történő mentesülés

A megrendelő köteles mentesíteni minket teljesítés során igénybevett teljesítési segédei vagy más, általa alkalmazott harmadik fél igényei alól, amelyek ezen M bekezdésből erednek, ideértve a szerződéskötést megelőző jogviszonyokból vagy üzleti kapcsolatokból eredő igényeket is.

 

N) A megrendelő jogosultságai (tárgyi- és jogi) hibák esetén

1. Átvizsgálási kötelezettség. A megrendelő köteles a leszállított árucikkeket haladéktalanul szabályszerűen átvizsgálni és szükség szerint a szállítással illetve a leszállított árucikkel kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit, kifogásait, hibajelzéseit haladéktalanul írásban megtenni.

2. Tárgyi hiányosságok használt tárgyaknál. Használt árucikkek vásárlása esetén kizárt a megrendelő tárgyi hiányosságokra vonatkozó kellékszavatossági jogainak érvényesítése. Ez nem vonatkozik általunk a Ptk. 248. §-a alapján vállalt jótállásból (garanciából) eredő igényekre, vagy arra az esetre, ha a Bechtle direct Kft. a hibát igazolhatóan, rosszhiszeműen elhallgatta.

3. Hibás teljesítés. A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése szerint hibás teljesítés esetén a jogosult a) elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést — a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

4. Azon hibák tekintetében, amelyek a megrendelő árucikkbe, különösen a programkódba történő olyan beavatkozásából erednek, amely a használati utasítás vagy egyéb felhasználási rendelkezés szerint nem megengedett, ebből fakadóan a megrendelő semmiféle igényt nem jogosult támasztani a Bechtle direct Kft.-vel szemben.

5. Hibák miatti igények elévülése, amennyiben az igények a jelen Szerződés feltételei szerint nem kerülnek kizárásra: a hibák és felróható, jogellenes magatartás miatti igények érvényesítése esetén a törvényes elévülési határidők irányadóak.

 

O) A megrendelő együttműködése hibák esetén

1. Egy estleges utólagos javítás érdekében a megrendelő a hibaazonosítás és hibaelhárítás céljából köteles megosztania a Bechtle direct Kft.-vel a szükséges információkat és az utólagos javítás során adatátvitel útján vagy telefonon egy szakképzett és kompetens alkalmazottat köteles a rendelkezésünkre bocsátani, aki az utólagos javításban a Bechtle direct Kft. utasításai szerint közreműködik. Helyszíni utólagos javítás esetén számunkra a hibás árucikkhez való korlátlan hozzáférést a megrendelő köteles biztosítani, és szükség esetén a hardveren, és a megrendelő hálózatán minden egyéb, az utólagos javítást zavaró, akadályozó, gátló munkát beszüntetni.

2. A megrendelő köteles a hardveren vagy szoftveren megállapított hibát lehetőség szerint részletesen és reprodukálhatóan bemutatni.

3. Ha a megrendelő utólagos javítás céljából veszi igénybe a Bechtle direct Kft. szolgáltatásait, és kiderül, hogy nem áll fenn az utólagos javításra való jogosultság (pl.: felhasználói hiba, az árucikk nem szakszerű használata, a hiba hiánya miatt), abban az esetben a megrendelő köteles számunkra megtéríteni az összes árucikk átvizsgálásával és az utólagos teljesítéssel összefüggő költséget.

4. A rendszer általunk okozott hibából adódó hibás működése esetén az adatokat a hibás működést megelőző állapot szerint állítjuk vissza. Ilyen esetben a megfelelő adatokat a megrendelő gép által olvasható formában köteles rendelkezésünkre bocsátani.

 

P) Tájékoztatási kötelezettség, írásbeli megerősítés, elállási jog

145/2014 Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) által szabályozott felmondási, és elállási jog a kormányrendelet és a Ptk. szerint csak magánszemélyekre érvényes (Ptk. által meghatározott Fogyasztó), így a Bechtle direct Kft. ügyfélkörére (vállalkozásokra) a Rendelet nem vonatkozik. A megrendelt, és visszaigazolt, ill. külön szerződésben megvásárolt eszközök ellenértékének megtérítésétől csak a Bechtle direct Kft. beleegyezése esetén lehet eltérni.

 

Q) Hardver és szoftver támogatás, karbantartás

Hardverek és szoftverek támogatása, karbantartása külön szerződés alapján zajlik. A hardver -és szoftver támogatásra, karbantartásra vonatkozóan a kiegészítő szerződési feltételeink érvényesek és irányadóak (lásd: www.bechtle.com/de/egb).

 

R) Munkatársak tevékenysége a megrendelőnél

1. Amennyiben munkatársaink vagy a teljesítés során igénybevett teljesítési segédeink szolgáltatásai a megrendelőnél kerülnek elvégzésre, úgy a megrendelő saját költségén köteles gondoskodni a megfelelő helyiség és berendezések biztosításáról, kivéve, ha ezeket a kötelezettségeket külön megállapodásban vállaltuk.

2. A megrendelőt utasítási jog kizárólag az egyedi szerződésben megjelölt személyek tekintetében illeti meg.

 

S) Átvételek

1. Ha a szerződés vagy a vonatkozó jogszabályok szerint átvételre van szükség, úgy az alább következő rendelkezések érvényesek és irányadóak.

2. Kívánságunk szerint lehatárolható szolgáltatáselemekre, amelyek önállóan felhasználhatóak, vagy szolgáltatáselemek, amelyekre további szolgáltatások épülnek, részátvételeket kell végrehajtani, ha az átveendő szolgáltatáselemek külön ellenőrizhetőek.

3. Egy rész- vagy végátvétel akkor tekintendő elfogadottnak a megrendelő részéről, ha az adott rész- vagy végátvételt a megrendelő az arra felhatalmazással rendelkező, az egyedi szerződésben megjelölt képviselője által írásban, a képviselő aláírásával igazolhatóan elfogadta.

4. Ha az átveendő szolgáltatáshoz hardver vagy standardszoftver szállítása is tartozik, abban az esetben jogosultak vagyunk a kapcsolódó szállítási költségeket egyébként a szolgáltatás átvételétől függetlenül a megrendelő terhére elszámolni.

 

T) Export

Az exportelőírások betartásáért kizárólag a megrendelő felelős. A Bechtle direct Kft. nem köteles árucikkeket szállítani, megküldeni olyan helyekre, amelyekre exportkorlátozások vonatkoznak. Ellenkező esetben a megrendelő választásunk szerint az árucikket vagy feladási helyünkön köteles átvenni, vagy egy pótcímet köteles megnevezni.

 

U) Titoktartás

Mindkét fél köteles a Szerződés teljesítése során a másik fél üzleti- és üzemi titkát valamint az összes a másik félről nyilvánosságra nem hozott információt titokban tartani és bizalmasan kezelni.

 

V) Teljesítési hely, jogválasztás, a szerződéskötés nyelve, az illetékes bíróság

1. A teljesítési hely kereskedők számára társaságunk székhelye.

2. A jelen Szerződés és a felek jogviszonya a magyar anyagi jog hatálya alá tartozik. A nemzetközi áruértékesítésről szóló Egyesült Nemzetek megállapodásának hatálya nem terjed ki a jelen Szerződésre.

3. A Szerződés nyelve a magyar.

4. Az illetékes bíróság valamennyi Szerződéses viszonyból fakadó vita esetén a székhelyünk szerint illetékes bíróság.

5. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes Szerződés érvénytelenségét. A Szerződés érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben és hatályban maradnak és kikényszeríthetőek, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a felek a Szerződést egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.